Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna gällande ansökan och antagning, utbildningar, i gymnasieskolan mm

Filtrera på:

Ansökan och antagning

Får jag söka till en annan kommun?

Alla elever har rätt att söka gymnasieutbildning var de vill i hela Sverige. Däremot görs det skillnad i rätten att bli mottagen i första hand eller andra hand om man söker till en kommunal skola.

Fritt sök innebär att du får söka vilket program du vill och blir förstahandsmottagen. För att fritt sök ska gälla måste kommunerna ingå ett samverkansavtal om det. Detta har kommunerna i Fyrbodal gjort, vilket innebär att alla elever som är folkbokförda inom området är förstahandsmottagna till samtliga utbildningar i samma område och därmed konkurrerar om platserna med sina meritvärden.

Fritt sök omfattar inte elever som är folkbokförda i Sotenäs kommun. Sotenäs har istället skrivit ett samverkansavtal med Uddevalla kommun vilket innebär att elever folkbokförda i Sotenäs är förstahandsmottagna till Uddevalla gymnasieskolors nationella program samt sökbara introduktionsprogram.

Läs mer under Söka till annan kommun.

Färdighetsprov

Ett program inom det estetiska området kan kräva att du som sökande har specifika färdigheter/kunskaper. Vid urvalet tas, utöver betygen, hänsyn till ett färdighetsprov eller ett intyg om färdigheterna. Kontakta gymnasieskolan för att få reda på vad som gäller.

Hur får jag information om jag är antagen eller inte?

I april görs en preliminär antagning – ett slags förhandsbesked. Om du går i årskurs 9 är det baserat på ditt betyg från höstterminen, för övriga är det baserat på slutbetyg från grundskolan och eventuella senare kompletteringar. Du kommer att få ett preliminärt antagningsbesked, detta visas endast via Indra. Beskedet ger dig en uppfattning om hur du ligger till i förhållande till andra sökande. Det preliminära antagningsbeskedet ger dig inte en garanterad plats på programmet du sökt.

I slutet av juni kan du se ditt slutliga antagningsbesked i Indra. Det skickas inte något besked via posten! Den slutliga antagningen baseras på ditt slutbetyg från årskurs 9. Antagningsbeskedet visar om du blivit antagen, blivit reserv eller inte blivit antagen. Om du är antagen till en plats ska du tacka ja eller avstå erbjuden plats via Indra, under Mitt gymnasieval.

Om du står som reserv bevakar Antagning Fyrbodal din turordning. Om du inte har tillräckliga betyg för att bli antagen till ditt första val prövas du automatiskt till ditt andra osv. Du får reservplats på alla utbildningar du inte blivit antagen till som är högre prioriterade än den plats du blivit antagen till (förutsatt att du är behörig). Du ska tacka ja eller avstå din reservplats via Indra, under Mitt gymnasieval. Reservantagningen påbörjas i augusti. Då ser Antagning Fyrbodal vilka som tackat nej till sina platser och kan börja anta reserver – reservplatserna erbjuds elever i tur och ordning. När det är din tur tas du automatiskt in på utbildningen om du inte tackat nej till reservplatsen.

Om du saknar behörighet till nationella program kommer du att erbjudas en plats inom ett introduktionsprogram. Vid frågor kontakta din hemkommun.

Hur gör jag för att överklaga?

Antagning till gymnasiet görs enligt gällande regler och lagar. Du kan inte överklaga beslutet om antagning. Om du anser att din ansökan behandlats felaktigt kan du maila eller skriva brev till Antagning Fyrbodal och berätta vad du anser är fel. Om det har blivit något fel kommer det att rättas till. Flera andra beslut som rör ansökan till gymnasieskolan kan överklagas. Läs mer information på Skolväsendets överklagandenämnd.

Hur gör jag min ansökan till gymnasieskolan?

Ansökan till gymnasiet görs via vår ansökningswebb Indra. Innan ansökningsperiodens start kommer du att få ett brev med inloggningsuppgifter från Antagning Fyrbodal. Mer information kring din ansökan till gymnasiet får du via sidorna Ansökan och Viktiga datum.

Du som är folkbokförd inom Fyrbodals antagningsområde men går i skolan utanför, ska göra din ansökan på pappersblankett och skicka till Antagning Fyrbodal. När vi registrerat dig, dina betyg och dina val kommer du att få inloggningsuppgifter till Indra där du kan följa din ansökan och lämna svar på antagningsbesked. Det samma gäller för dig som är folkbokförd i Fyrbodal men som just nu inte går på någon skola.

Du som inte bor i området men vill söka våra utbildningar ska alltid göra ansökan via din hemkommuns antagningskansli – även om du planerar att flytta hit. Prata med din studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig. Du registreras och får inloggning till Indra där du kan följa din ansökan. Du kan inte göra några förändringar i Indra så om du vill ändra i din ansökan ska du kontakta din hemkommuns antagningskansli.

Hur gör jag om jag ska flytta till/från Fyrbodal?

Om du planerar att flytta till en annan kommun ska du ange detta i Indra. Du kan också ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare. Läs mer under Flytta.

Hur räknar jag ut meritvärde på mina betyg?

Det är på slutbetyget från årskurs 9 som du räknar poäng när du söker till gymnasieskolan. För att veta hur du räknar, och vad som gäller för moderna språk, kan du läsa mer under Så här räknar du ut ditt meritvärde.

Hur vet jag att jag är behörig?

Olika gymnasieprogram kräver olika behörigheter, läs mer om det på sidan Behörigheter.

Måste jag välja inriktning på programmet?

Program där inriktningar startar i årskurs 1 (du söker direkt till inriktningen) är:

 • Hantverksprogrammet (HV)
 • Industritekniska programmet (IN)
 • Naturbruksprogrammet (NB)
 • Estetiska programmet (ES)

På övriga program startar eventuella inriktningar i årskurs 2. Val av inriktning sker på gymnasieskolan under årskurs 1.

När du gör din ansökan till programmet kan du önska inriktning för alla program. På valsidan visas inriktningarna som skolorna planerar att erbjuda. Vill du inte välja önskad inriktning nu behöver du inte göra det. Även om du anger önskad inriktning i din ansökan är du inte garanterad en plats i årskurs 2, utan det ska ses just som en önskan.

När har skolorna öppet hus?
Vad gäller när jag ska söka utbildning med idrott?

Många skolor i landet erbjuder NIU inom olika idrotter, inom Fyrbodals område finns NIU på flera skolor. Du kan läsa mer under Ansökan idrott om vilka skolor/idrotter det är, samt vad du ska tänka på när du ansöker. OBS! Anmälan till NIU ska göras redan under hösten.

Vad gäller under justeringsperioden?

Under justeringssperioden måste du kontakta din studie- och yrkesvägledare för att göra ändringar i din ansökan. Om du efter justeringsperioden känner att du vill ändra ditt val måste du även då kontakta din SYV som hjälper dig att registrera det sena omvalet. Om du gör ändringar efter justeringsperiodens slut (se aktuellt datum under Viktiga datum) anses dina val sena. Detta gäller helt nya val som läggs till eller val som flyttas upp

Vad menas med första- och andrahandsmottagning?

Alla elever har rätt att söka till vilket program som helst i hela Sverige. Däremot görs det skillnad i rätten att bli mottagen i första hand eller andra hand. Läs mer under Söka till annan kommun.

Vad menas med preliminärantagning?

I april görs en preliminär antagning baserat på ditt betyg från höstterminen. Du kommer då att få ett preliminärt antagningsbesked via Indra. Detta besked ger dig en uppfattning om hur du ligger till i förhållande till andra sökande. Det preliminära antagningsbeskedet ger dig inte en garanterad plats på programmet du sökt.

Vad menas med slutlig antagning?

I slutet av juni kan du se ditt slutliga antagningsbesked i Indra. Den slutliga antagningen baseras på ditt slutbetyg från årskurs 9. Du ska TACKA JA eller AVSTÅ din plats senast det datum som anges i beskedet.

Vad menas med talerätt?

Av 29 kap. 12 § skollagen framgår att den som har fyllt 16 år har rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag. Denna rätt gäller också ansökan till gymnasieskolan och överklagande av beslut i fråga om sådan utbildning även om den sökande eller den klagande inte har uppnått 16 års ålder. Enkelt uttryckt är det du själv som bestämmer vilket program och skola du ska söka.

Vad är anpassad gymnasieskola?

Anpassad gymnasieskola är en egen skolform och programmen som erbjuds är yrkesinriktade nationella program som pågår under fyra år, individuella program för elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen samt utbildningar med särskilda varianter, riksrekryterande och nationellt godkända idrottsutbildningar.

De yrkesinriktade nationella programmen är:

 • Programmet för administration, handel och varuhantering
 • Programmet för estetiska verksamheter
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • Programmet för fordonsvård och godshantering
 • Programmet för hantverk och produktion
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg
 • Programmet för samhälle, natur och språk
 • Programmet för skog, mark och djur

Mer information om anpassad gymnasieskola hittar du på Skolverkets hemsida

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att få veta vilka program som finns i din närhet. Ansökan sker via din studie- och yrkesvägledare.

Vad är ett samverkansavtal?

Många kommuner samverkar med varandra för att tillsammans kunna erbjuda så många gymnasieprogram som möjligt. Om din hemkommun har samverkansavtal med en annan kommun innebär det att du är förstahandsmottagen till de program/inriktningar den andra kommunen erbjuder. Inom Fyrbodal gäller fritt sök vilket innebär att alla elever är förstahandsmottagna till samtliga nationella program och IM utformat för grupp inom samma område. Sotenäs är inte med i avtalet kring fritt sök. Läs mer under Söka till annan kommun.

Vad är fri kvot?

Fri kvot betyder att du under vissa förutsättningar kan bli antagen till ett sökt program även om du inte uppnår ett tillräckligt högt meritvärde. Fri kvot kan beviljas:

– elever som söker med utländska betyg. Eleven måste dock ha fått godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk.
– elever där särskilda omständigheter gjort att betygen inte blivit så bra som de annars skulle blivit. Det kan handla om medicinska eller sociala skäl.

Läs mer under Fri kvot.
OBS! För att bli antagen i fri kvot (särskilda omständigheter) måste du vara behörig till programmet.

Vad är särskilda skäl?

Om du anser dig ha särskilda skäl för att bli förstahandsmottagen till en kommunal skola utanför den egna kommunens samverkansområde ska detta anges i samband med ansökan. Läs mer under Söka till annan kommun.

Vem får söka individuellt alternativ (introduktionsprogrammet)?

Individuellt alternativ står öppet för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister eller saknar motivation, eller till dig som vill ha en mer allmän utbilding som förberedelser inför annan utbildning. Läs mer under Introduktionsprogram.

Vem får söka programinriktat val?

Programinriktat val står öppet för dig som inte har alla de godkända betyg från grundskolan som krävs för behörighet till ett nationellt program. Behörighetskravet till IMV är:

– Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, + engelska eller matematik + fyra ämnen
eller
– Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik + tre ämnen.

Läs mer under Introduktionsprogram.

Vem får söka språkintroduktion?

Språkintroduktion ger den som nyligen kommit till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Målet är en snabb övergång till annan utbildning. Läs mer under Introduktionsprogram.

Vem får söka yrkesintroduktion?

Yrkesintroduktion står öppet för dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. På yrkesintroduktion får du en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Läs mer under Introduktionsprogram.

Vem hjälper mig med min ansökan när jag har sommarlov?

Om du under sommaren har frågor om din ansökan eller antagningen ska du i första hand vända dig till din skolas/kommuns studie- och yrkesvägledare, kontaktuppgifter finns i Indra under Mitt gymnasieval. Sommaren innebär dock semestertider och det är inte säkert att din SYV arbetar just när du vill ha kontakt. Du kan också kontakta Antagning Fyrbodal med dina frågor, vi har endast stängt ett par veckor på sommaren. Eftersom inget händer med antagningen under denna period, kan du lugnt avvakta med dina frågor tills vi är tillbaka! Under Aktuellt på startsidan hittar du information om det som gäller under sommaren – t ex när Antagning Fyrbodal är öppet, vem du kan kontakta och svar på vanliga frågor.

Högre utbildning

Vad är grundläggande och särskild högskolebehörighet?

På flera av de högskoleförberedande programmen får du som elev särskild högskolebehörighet som ger dig behörighet till utbildningar på högskola och universitet med särskilda behörighetskrav.

På samtliga nationella program, även yrkesprogrammen, ska du som elev erbjudas möjligheten att läsa de kurser som ger grundläggande högskolebehörighet. På vissa yrkesprogram är kurserna som krävs obligatoriska, på andra yrkesprogram kan de till exempel ligga i programfördjupningen och du som elev kan behöva göra ett aktivt val.

Du kan alltid fråga din Studie- och yrkesvägledare om vad som gäller på ett visst program och hur man valt att lägga upp kurserna på olika skolor.

I gymnasieskolan

Har jag rätt till studiebidrag eller studiemedel?

Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Sedan kan du söka studiemedel. Studerar du på ett riksgymnasium och är hörselskadad eller rörelsehindrad, kan du söka Rg-bidrag.

Går du på en gymnasial lärlingsutbildning? Då kan du söka lärlingsersättning.

Mer information hittar du på csn.se

Kan jag få busskort/resebidrag?

För att få rätt till busskort eller resebidrag krävs det att:

 • Du är heltidsstuderande
 • Du inte är äldre än 20 år
 • Avståndet är minst 6 kilometer mellan bostad och skola/praktikplats.

Kontakta din hemkommun för ansökan och mer information. Ska du bo på en annan ort? Läs mer under Söka till annan kommun.

Vad menas med Svenska som andraspråk?

Det är bara elever som har annat modersmål än svenska som får läsa Svenska som andraspråk på gymnasiet. I gymnasieskolan kan en elev läsa både Svenska och Svenska som andraspråk. Eleven får då läsa Svenska som individuellt val och Svenska som andraspråk som ett gymnasiegemensamt ämne.

Vem kan få inackorderingstillägg?

Inackorderingstillägg är ett bidrag för dig som inte kan bo hemma under studietiden. Om du ska studera på en kommunal gymnasieskola på annan ort söker du inackorderingstillägg hos din hemkommun. Tänk på att din hemkommun inte har någon skyldighet att bevilja inackorderingstillägg om du blivit andrahandsmottagen. Läs mer under Söka till annan kommun.

Utbildningar

Hur mycket praktik/arbetsplatsförlagt lärande har man i gymnasieskolan?

Det är olika! Inom yrkesprogrammen finns Arbetsplatsförlagt lärande, förkortat APL, som innebär att minst 15 veckor av din utbildning på tre år är förlagd till en eller flera arbetsplatser. Går du en lärlingsutbildning är minst 50 % av utbildningen förlagd till en arbetsplats.

Jag talar ett nationellt minoritetsspråk – vad gäller?

Om ditt modersmål är ett nationellt minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska) har du rätt att läsa det som modersmål i gymnasiet även om det bara är du som vill läsa språket och även om det är inte är det språk ni talar hemma.

Kan jag läsa mitt modersmål i gymnasieskolan?

Du som har annat modersmål än svenska kan välja att läsa ditt modersmål i gymnasiet men bara om språket talas i din familj och det finns tillgång till behöriga lärare. För de allra flesta språk krävs dock att det är minst 5 elever som har rätt till modersmålsundervisning. Särskilda regler gäller om ditt modersmål är ett minoritetsspråk. Du kan läsa ditt modersmål istället för modernt språk eller som individuellt val. Om du läser det som modernt språk kan det ge meritpoäng till högre studier.

Vad innebär dispens från behörighetskravet i engelska?

Dispens från behörighetskravet i engelska innebär att du under vissa förutsättningar kan anses behörig till ett nationellt program även om du inte har ett godkänt betyg i engelska. I Skollagens 16 kap, 32 § står det vad som gäller:

En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav skall ändå anses behörig om den sökande

1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och

2. bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Detta innebär att du måste uppfylla båda dessa kriterier för att kunna beviljas dispens – du ska inte ha läst engelska som ämne under större delen av din tid i grundskolan och du ska bedömas klara gymnasieengelskan på tre år. Dispens från behörighetskravet i engelska ska tillämpas restriktivt vilket innebär att det inte är så vanligt att elever beviljas dispens. Prata med din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer eller ansöka om dispens. Du kan också läsa mer HÄR.

Vad menas med fristående skola?

En friskola/fristående skola är en skola som inte drivs av en kommun eller ett landsting/region. En fristående skola ägs och drivs istället av ett företag eller en organisation. De måste ha tillstånd av Skolverket för att starta och har samma skyldighet att följa ämnes- och läroplaner och sätta betyg som kommunala skolor. Alla som vill har rätt att söka till ett program på en friskola oavsett vilken kommun den ligger i och alla konkurrerar om platserna med sitt meritvärde på lika villkor. Om din hemkommun erbjuder samma program som du söker på en friskola (i en annan kommun) betalar CSN inte ut något inackorderingstillägg.

Vad menas med introduktionsprogram?

De elever som inte är behöriga till något av de nationella programmen kan söka eller lämna intresseanmälan till något av de fyra introduktionsprogram som finns. Dessa program är till för att ge obehöriga elever möjligheter till arbete eller vidare studier. Introduktionsprogrammen har olika innehåll och upplägg för att passa olika elever. Vissa behöver godkänt betyg i enstaka ämnen, andra behöver en utbildning med mycket praktik och en del behöver koncentrera sig på svenska språket. Läs mer under Introduktionsprogram.

Vad menas med riksrekryterande utbildningar?

Riksrekryterande är de utbildningar som tar emot elever från hela landet på samma villkor – alla konkurrerar om platserna med sitt meritvärde. Det är utbildningar som man ansett så speciella att man vill erbjuda dem för alla elever i hela landet. Utbildningarna kan ha egna examensmål och behöver inte finnas inom ett nationellt program. Du är alltid förstahandsmottagen till en riksrekryterande utbildning.

Vad menas med spetsutbildning?

På en spetsutbildning fördjupar du dig inom ett specifikt ämnesområde. En spetsutbildning är alltid riksrekryterande.

Vad är ett nationellt program?

Det finns 18 nationella program – 12 yrkesförberedande och 6 högskoleförberedande. Läs mer under Program.

Vad är lärlingsutbildning?

De flesta nationella program är skolförlagda, det vill säga att undervisningen sker i en gymnasieskola. Vissa av yrkesprogrammen går även att söka som lärlingsutbildning. Då genomför du en del av utbildningen på skolan, men minst 50 % av din utbildning på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildning kan starta i årskurs 1.

Vad är riksgymnasiet för döva och hörselskadade?

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro är Sveriges enda riksgymnasium för elever med dövhet och hörselnedsättning. Här går även elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning och grav eller generell språkstörning. Läs mer på orebro.se

Vad är riksgymnasiet för rörelsehindrade?

Svårt rörelsehindrade ungdomar under 21 år har rätt till rh-anpassad gymnasieutbildning. De fyra riksgymnasierna finns i Göteborg, Umeå, Stockholm och Kristianstad. De har anpassad undervisning, habilitering och elevbostäder. Läs mer om Riksgymnasiet för rörelsehindrade.

Vad är riksidrottsgymnasium?

Det finns ett antal skolor i Sverige som är riksidrottsgymnasium, ofta förkortat RIG. Sökande som elitsatsar inom sin idrott kan söka och antas till RIG. Bäst information hittar du via ditt idrottsförbund. Du kan läsa mer om hur ansökan till idrott ska göras under Idrottsutbildning.

Vad är särskild variant?

En särskild variant är en utbildning där hela eller delar av det utrymme som motsvarar inriktning och programfördjupning avviker från det nationella programmet. Läs mer på skolverket.se

Varför ska jag gå lovskola?

Flera kommuner erbjuder lovskola för elever som inte uppnått behörighet. Lovskolan brukar hålla på under ett par veckor och under den tiden arbetar du med stöd av lärare med ämnen du saknar godkänt betyg i. Målet är att du ska bli behörig till gymnasieskolan. Betygen från lovskolan hinner inte komma med till den slutliga antagningen – har du blivit behörig i lovskola kommer din ansökan att prövas i reservantagningen i början av augusti.

Vilka högskoleförberedande program finns det?

Det finns 6 högskoleförberedande program, vilka dessa är och mer information om dem hittar du under Program.

Vilka kurser läser man på gymnasiet?

På gymnasiet läser du som elev olika kurser (ämnen).  Kurserna är uppdelade i olika kategorier:

– Gymnasiegemensamma
– Programgemensamma
– Inriktning
– Programfördjupning
– Individuellt val
– Gymnasiearbete

Exakt vilka kurser som ingår och hur omfattande de är skiljer sig åt mellan programmen. Du får betyg efter varje avslutad kurs.
Du kan läsa mer om varje programs innehåll under Program.

Vilka yrkesprogram finns det?

Det finns 12 yrkesprogram, vilka dessa är och mer information om dem hittar du under Program.

Övrigt

Hur sparas mina personuppgifter?

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen. Där regleras vad företag och myndigheter får lov att göra med dina uppgifter. Antagning Fyrbodal är en myndighet och måste samla in vissa uppgifter om dig för att du ska kunna söka och antas till gymnasiet. I samband med att du gör din ansökan till gymnasiet godkänner du denna nödvändiga hantering av personuppgifter. Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver och vi sparar dem inte när de inte längre behövs. Några få uppgifter måste vi bevara – de slängs inte utan ska arkiveras. Men de allra flesta uppgifter tas bort direkt när antagningsåret är slut eller när du har gått ut gymnasiet.

Läs mer om Dataskyddsförordningen på Datainspektionens hemsida.