Fri kvot

Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3 § ska ett begränsat antal platser avsättas på nationellt program för dem som uppfyller något av dessa kriterier:

1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller

2. kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.

Särskilda omständigheter kan exempelvis vara sjukdom eller andra händelser som inverkat väldigt mycket på skolgången.

Även om du söker i fri kvot måste du vara behörig till programmet. Om du söker med utländska betyg görs en bedömning av om ditt slutbetyg från det landet kan anses motsvara kunskapskraven som ställs för att vara behörig till sökt program. Du måste utöver det ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk.  Du som söker från Danmark, Finland, Island eller Norge behöver inte ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk för att uppnå behörighet.

Samma regel gäller för sökbara IM-program, det vill säga Yrkesintroduktion (IMY) och Programinriktat val (IMV).

Beslut om antagning i fri kvot fattas inte till den preliminära antagningen utan först till den slutliga antagningen, så du får vänta på besked till sommaren.

Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare för mer information och hjälp med att fylla i den blankett som ska användas. Ansökan om fri kvot ska lämnas in samtidigt som ansökan till gymnasiet.