Fri kvot

För sökande som har utländska betyg eller andra särskilda omständigheter, finns det möjlighet att bli antagen till en utbildning i det som kallas fri kvot. Den fria kvoten är ett visst antal platser på en utbildning som sätts åt sidan för sökande med starka särskilda skäl eller utländska betyg.

Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3 § ska ett begränsat antal platser avsättas för elever som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande, eller kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.

  • Du kan ansöka om fri kvot till nationella program och till IM-program utformade för grupp.
  • Ansökan i fri kvot sker genom särskild blankett. Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare för hjälp med ansökan.
  • Ansökan om fri kvot ska vara inlämnad före sista dag för ansökan. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för exakt datum.
  • Beslut om antagning i fri kvot fattas inte till den preliminära antagningen utan först till den slutliga antagningen, så du får vänta på besked till sommaren.
  • Det är alltid mottagande huvudman (kommun eller friskola) som fattar beslut om antagning i fri kvot. Detta innebär att besluten kan skilja sig åt mellan skolorna du sökt.
  • Ett beslut om fri kvot går inte att överklaga.

Särskilda omständigheter
Särskilda omständigheter kan bestå av sociala, psykologiska eller medicinska skäl av tillfällig karaktär där bedömningen är att dessa haft inverkan på skolgången och på din prestation och dina betyg. Det kan till exempel handla om egen eller anhörigs sjukdom, mobbning, missbruk, ändrade familjeförhållanden eller dödsfall av närstående. Neuropsykiatriska diagnoser så som till exempel ADHD, tvångssyndrom, diagnos inom autismspektrum, dyslexi, dyskalkyli eller allmänna läs- och skrivsvårigheter betraktas vanligtvis inte som medicinska skäl, då dessa inte kan anses vara av tillfällig karaktär.

De särskilda omständigheterna ska styrkas med intyg. Dessa kan vara från läkare, psykolog, socialsekreterare, kurator etcetera. Det finns inga krav på hur dessa intyg ska vara utformade eller vad de ska innehålla. Men det bör framgå någon sorts tidsram över problematiken och gärna också på vilket sätt denna påverkat skolgången. Det kan också vara bra att ha med vilket stöd som givits eleven och en bedömning från skolan huruvida eleven bedöms klara sökt utbildning.

Antagning inom fri kvot avgörs på en totalbedömning av samlade meriter och framförda skäl. Du måste vara behörig till det program du söker för att kunna antas i fri kvot.

Betyg som inte kan jämföras med betyg från svensk grundskola
Betyg som inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan kan vara utländska betyg eller betyg från anpassad gymnasieskola. Även omdömen från folkhögskola räknas in här. Elever med dessa betyg kan inte konkurrera med betygspoäng på samma sätt som elever från svensk grundskola, och en prövning i fri kvot blir därför aktuell.

Om du söker med utländska betyg görs en bedömning av om ditt betyg från det landet kan anses motsvara kunskapskraven som ställs för att vara behörig till sökt program. Utöver det måste du ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk.  Du som söker från Danmark, Finland, Island eller Norge behöver inte ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk för att uppnå behörighet.

Din grundskoleutbildning från ett annat land ska styrkas med kopia av betyg eller intyg och en översättning av betyget till svenska eller engelska ska bifogas ansökan. Betyg på norska eller danska behöver inte översättas. Du som läser svenska/svenska som andraspråk på distans från utlandet, behöver skicka in kopia på ditt betyg så snart detta är satt.

Det är fråga om en fri bedömning och inte en rangordning grundad på meritpoäng. Eftersom det är respektive huvudman som fattar beslut, kan dessa skilja sig åt mellan skolorna du sökt.