Dispens från behörighetskrav i engelska

Till samtliga nationella program är det ett behörighetskrav att ha godkänt betyg i engelska – du måste alltså ha minst E i engelska för att kunna bli antagen till dessa program. För sökande som under en betydande del av sin tid i grundskolan inte haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska, finns dock en möjlighet att ansöka om dispens från behörighetskravet.

Denna möjlighet gäller främst elever som kommit till Sverige under senare delen av grundskolan och där undervisningen i engelska inte genomförts för att kunna lägga mer tid på andra ämnen. Det är varje huvudman (kommun eller friskola) som beslutar om dispens ska ges eller inte. Möjligheten till dispens ska användas restriktivt, dvs bara i vissa fall. Många som sökt dispens får därför avslag. Det går endast att söka dispens då man söker ett nationellt program.

Om du söker dispens från behörighetskravet i engelska måste du i övrigt vara behörig till det program du söker och du konkurrerar med ditt meritvärde. Det görs också en bedömning av om du har förutsättningar att klara gymnasiestudierna, inklusive engelska – det är nämligen ett krav. Har du fått dispens från behörighetskravet i engelska ska du få möjlighet att läsa grundskoleengelska under din tid på gymnasiet, men du ska också klara gymnasieengelskan.

Ur Skollagens 16 kap §32:

En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav skall ändå anses behörig om den sökande

1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och

2. bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska görs på särskild blankett som din SYV hjälper dig att fylla i. Ansökan om dispens ska lämnas in samtidigt som ansökan till gymnasiet.